Vikten av att utföra radonundersökning i Stockholm

Radon utgör en stor hälsofara för de som är exponerade. Vid minsta tvivel så anlita en firma i Stockholm för radonundersökning. De kan också föreslå åtgärder.

Exponering för radon är en av de största riskerna för joniserande strålning och orsakar tiotusentals dödsfall i lungcancer varje år globalt. Radon har faktiskt ansetts vara den näst vanligaste orsaken till lungcancer och den ledande miljörelaterade orsaken till cancerdödlighet. För att komma till rätta med detta är det viktigt att allmänheten görs medveten om radonrisker och de medel som finns för att minska och förebygga dessa.

Radonexponering i bostäder och kontor i Stockholm kan uppstå från vissa typer av berg som finns under marken, och även från vissa byggnadsmaterial. Den största risken för radonexponering uppstår i byggnader som är lufttäta, otillräckligt ventilerade och har läckor i grunden som släpper in luft från marken i källare och bostadsrum.

En radonundersökning är första steget

Det rekommenderas dock inte användning av enbart tätning av grunden för att minska radonet eftersom tätning i sig inte har visat sig sänka radonnivåerna avsevärt eller konsekvent. Att bara släppa ut källarluften till utsidan är inte nödvändigtvis en bra lösning eftersom detta faktiskt kan leda till att radongas dras in i huset. System för övertrycksventilation kan istället kombineras med en värmeväxlare för att återvinna energi i processen att byta luft med utsidan.

Det första man bör göra om man misstänker att ett hus är exponerat för radon, är att få utfört en radonundersökning. De företag som har tekniken för detta kommer också att kunna föreslå adekvata åtgärder för att komma till rätta med problemen.

30 Oct 2022